A Saint-Gobain válasza a fenntarthatóság kihívásaira olyan értékeken alapul, melyeken a vállalatcsoport teljes közössége osztozik. Csakis akkor tartozhat valaki a Csoporthoz, ha ezen értékeket teljes mértékben elfogadja és magáénak vallja.

A Saint-Gobain a Global Compact tagja 

 Saint-Gobain - vállalati értékrendjével összhangban - 2003-ban csatlakozott az ENSZ Global Compact kezdeményezéséhez. Ennek célja a fenntartható fejlődés elősegítése az ENSZ keretei között. A kezdeményezés szándéka egy olyan nemzetközi hálózat létrehozása, melynek tagjai közösen járulnak hozzá az emberközpontú és fenntartható gazdasági fejlődéshez. A Global Compacthoz való csatlakozásával a Saint-Gobain vállalta, hogy stratégiájával és tevékenységeivel védelmezi a klímát, küzd a klímaváltozás ellen. 

2009-ben a Saint-Gobain támogatta az ENSZ Global Compact alatt létrejött, az éghajlati változások enyhítéséért (Caring for Climate) és a vízügyi fenntarthatóságért (CEO Water Mandate) létrehozott programját is.

2008-ban, az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatának 60.  évfordulóján , a Saint Gobain csoport csatlakozott az  ENSZ emberi jogok elveinek alkalmazásáról szóló kezdeményezéséhez.

Szakmai érdeklődés

A szakmai érdeklődés számunkra az egyén ismereteinek, tulajdonságainak és tudásának állandó fejlesztését jelenti. Személyes érdeklődésre és akaraterőre van szükség ahhoz, hogy képesek legyünk megszerezni az előírt szakmai tudást. Minden ember felelősséggel tartozik a munkahelyi környezetért, az egészségért és biztonságért.

Tolerancia

Minden ember szakmai és személyes fejlődésének elengedhetetlen feltétele a tolerancia. A Csoporton belül világszerte kötelező alkalmazni ezt az alapelvet, amelynek része az emberek és a kultúrák különbségének elfogadása. Ezen a tájékoztatást, mások meghallgatására való készséget és a párbeszédben való aktív részvételt értjük.

Integritás

Az integritás a szakmai tevékenység iránti feltétlen elkötelezettséget és becsületességet jelenti. Ezen többek között a Csoport érdekeinek a személyes, privát érdekekkel szembeni feltétlen előnyben részesítését, továbbá a visszaélés kizárását értjük, a Csoporton belüli vagy a Csoport megbízásából harmadik személyekkel folytatott tárgyalások során, függetlenül a helyi szokásoktól. A Csoporton belüli egyes pozíciók esetén részletes viselkedési szabályok elfogadására kerülhet sor, amennyiben a felelősség jellege azt megköveteli.

Lojalitás

Lojalitás alatt a Csoporton belül a felettesekkel, kollégákkal, alárendeltekkel és harmadik féllel folytatott tárgyalások során kimutatott tiszteletet és udvariasságot értjük. Ez azt is jelenti, hogy nem elfogadható az egyéni érdekérvényesítés, amely ellentmond az adott vállalat vagy a Csoport érdekeinek. Ennek része az egyes vállalatok és a Csoport irányelveinek és belső szabályzatainak betartása.

Szolidaritás

A szolidaritás a személyes munkavégzés iránt érzett felelősségérzeten alapul, amely felülemelkedik az én-központú gondolkodásmódon, és erősíti a csapatmunkát, kihozva mindenkiből a maximumot annak érdekében, hogy teljesítse a vállalat vagy a Csoport célkitűzéseit. Ez a Csoport érdekeivel szembeni, egyes személyek önelégültségét eredményező irányítási módszer elutasítását jelenti.

Törvénytisztelet

A Csoport minden egyes vállalata köteles betartani az adott országban hatályos törvényeket és jogszabályokat. Kiemelt figyelmet kell szentelni a következő területekre: Tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely sértheti a versenyjogi törvény vonatkozó normáit. Tartózkodniuk kell minden politikai párt vagy tevékenység támogatásától, még abban az esetben is, ha ezt a helyi törvények lehetővé teszik. A vállalatok kötelesek elutasítani mind a helyi, mind a nemzetközi szintű aktív vagy passzív korrupció minden formáját. Emellett, a Csoport bármely vállalata számára tilos a törvényi és jogszabályi hiányosságok illetve joghézagok kihasználása, különösen, ha ezek ütköznek a Saint-Gobain Csoport eljárási alapelveivel, az alább felsorolt területeken.

Környezetvédelem

A Csoport vállalatainak aktívan kell foglalkozniuk a környezetvédelemmel. A környezetvédelmi szabványoknak való megfelelést és hatékonyságuk mérhetőségét az üzem bármely szervezeti egységén belül biztosítani kell. Az egyes szervezeti egységekben található környezetvédelmi szabványok teljesítményének mérésekor törekedni kell a lehető legjobb érték elérésére, még akkor is, ha ezzel túlteljesítik az előírt jogi követelményeket.

Munkavédelem és a dolgozók egészsége

A Csoport vállalatainak gondoskodniuk kell arról, hogy minden egyes munkahelyen a lehető leghatékonyabb egészség- és munkavédelmi kockázatcsökkentő intézkedések kerüljenek bevezetésre. A kockázatcsökkentő politikát és az ide kapcsolódó szabványokat be kell vezetni, és ellenőrizni kell hatékonyságukat. Ez a politika egyaránt érvényes a saját dolgozókra és a Csoport területén dolgozó beszállító cégek alkalmazottaira. A vállalatoknak törekedniük kell arra, hogy az üzemre vonatkozó főbb egészség- és munkavédelmi szabványértékek elérjék a Csoportban megállapított normaértékeket, még akkor is, ha ezek a helyi jogszabályokban előírtaknál szigorúbbak.

A dolgozók jogai

A Csoport tagjainak feltétlenül biztosítaniuk kell a dolgozók jogainak tiszteletben tartását. A társaságoknak aktív párbeszédet kell folytatniuk dolgozóikkal. A társaságok emellett kötelesek a következő szabályok betartására, még azon esetekben is, amikor azokról a helyi jogszabályok nem rendelkeznek. Kerülniük kell mindennemű kényszer-, rabszolga-, és gyermekmunka igénybevételét – függetlenül attól, hogy közvetlenül, közvetetten vagy a Csoport beszállítói által dolgoznak az üzem területén. Tartózkodniuk kell a dolgozókkal szembeni mindennemű diszkriminációtól munkaerő toborzás, új munkaerő felvétele, tartós munkaviszony fennállása és munkaviszony megszűnése esetén.

Tudta-e, hogy...

a gipszet a történelem kezdetei óta ismerik és használják, ennek ellenére napjainkban is modern építőanyagnak számít? A gipsz bányászott ásvány. Az építőiparban több mint ötezer éve széleskörűen használják. Kimutatták, hogy az anyag nem csak tartós, de emellett természetes és könnyen felhasználható. Már az ókori egyiptomiak is használtak gipszet a Kheopsz-piramis építéséhez. Napjainkban a gipsz alapanyagként szolgál egyes Rigips termékek előállításához.