Vállalati etikai kódex

Vállalati etikai kódex

Vállalati etikai kódex

A Saint-Gobain Hungary Kft. etikai kódexe vállaltunk magatartási és cselekvési elveit foglalja össze és meghatározó szerepet tölt be üzleti tevékenységünk elvégzése, valamint vállalati irányelveink és kötelezettségvállalásaink megvalósítása során. A benne foglalt értékek és szabályok vállalatcsoportunk valamennyi egységére és munkavállalójára vonatkoznak, függetlenül munkaszerződésük jellegétől (állandó, határozott idejű vagy ideiglenes), valamint alvállalkozóinkra és beszállítóinkra is érvényesek.

Etikus gyakorlatok a munkavállalói kapcsolatokban

Célunk: "Jobb otthonná tenni a világot". Ennek érdekében fogalmaztuk meg etikai alapelveinket. Etikai kódexünk 5 magatartási és 4 cselekvési alapelvet foglal magába, melyek reprezentálják alapértékeinket és fejlődésünk mozgatórugójaként szolgálnak. 

Magatartásunk legfőbb alapelveit 2003-ban formalizáltuk, 31 nyelvre fordítottuk le és vállalatcsoportunk minden munkavállalójához eljuttattuk. Ezek az alapelvek a mindennapi gyakorlatban alkalmazandó etikai iránymutatást jelentenek számunkra és a Saint-Gobain vállalatcsoporthoz tartozás fontos részét képezik.

5 magatartási alapelvünk

Szakmai elkötelezettség

Szakmai elkötelezettség

A szakmai elkötelezettség a megszerzett kompetenciák és készségek legmagasabb szintű alkalmazását jelenti és azok folyamatos megújítását is magába foglalja. Feladataink elvégzése személyes elkötelezettséget és hajlandóságot igényel, valamint az ezekhez szükséges ismeretek elsajátítását és naprakész tudást. Különösen fontos, hogy minden munkavállalónk hozzájáruljon a környezet-, és az egészség védelméhez és a munkahelyi biztonság tiszteletben tartásához.

Mások iránti tisztelet

Mások iránti tisztelet

Minden ember egyéni és szakmai fejlődésének elengedhetetlen feltétele a tisztelet.  Ez az elv a cégcsoportunkon belül, világszerte érvényes és magában foglalja a pluralizmust és a különböző kultúrák tiszteletben tartását, valamint a nyitottságot minden származású ember felé. Ez egymás meghallgatásában, a tájékoztatásban, a magyarázatok megfogalmazásában és a párbeszéd képességében egyaránt fontos számunkra.

Egyéni felelősségvállalás

Egyéni felelősségvállalás

Szakmai tevékenysége során a nálunk dolgozó munkavállalóknak szigorúan tiszteletben kell tartaniuk a felelős és tisztességes munkavégzést. Nem megengedett a kompromisszum a személyes és szakmai érdekek között, se a csoporton belül, sem a külső partnerekkel kapcsolatban. Munkavállalóink feladatait és az ezzel összefüggő felelősségi körökre vonatkozó szabályokat a munkaszerződésben rögzítjük.

Lojalitás

Lojalitás

Vállalatunknál fontosnak tartjuk a lojális és korrekt viselkedést mind a felettesekkel, munkatársakkal, valamint a velünk együttműködő, külső partnerekkel való kapcsolatban is. Nem tartjuk megfelelőnek az olyan személyes célok követését, amelyek ellentétesek lehetnek a vállalat vagy a csoport által kitűzött célokkal. Ez magában foglalja a vállalat és a csoport belső rendeleteinek? és szabályainak betartását.

Szolidaritás

Szolidaritás

A másokkal való összetartás és az egymásért való határozott és tudatos kiállás Saint Gobain-nél megvalósuló csapatmunka alapja. Elutasítjuk az olyan tevékenységek végrehajtását, amelyek személyes érdekeket részesítenek előnyben a vállalat vagy a cégcsoport érdekeinek rovására.

Szakmai elkötelezettség
Mások iránti tisztelet
Egyéni felelősségvállalás
Lojalitás
Szolidaritás

4 cselekvési elvünk

Jogszerűség tiszteletben tartása

Jogszerűség tiszteletben tartása

A csoporthoz tartozó vállalatok mindenkor a működésük helye szerinti országok hatályos törvényeit és rendeleteit alkalmazzák. Tilos minden olyan tevékenység folytatása, amely sértheti a versenyjogot. A csoport vállalatai tartózkodnak a politikai pártok és tevékenységek finanszírozásának minden formájától, még akkor is, ha a helyi jogszabályok ezt lehetővé teszik. Elutasítjuk továbbá az aktív vagy passzív korrupció minden formáját, mind a belföldi, mind a nemzetközi ügyletekben. Az alábbi cselekvési alapelvek értelmében tilos az alkalmazandó törvények vagy rendeletek kiskapuinak vagy hiányosságainak szándékos kihasználása saját javakra.

A környezet tiszteletben tartása

A környezet tiszteletben tartása

A cégcsoporton belüli vállalatok aktívan részt vesznek a környezetvédelemben. A létesítmények esetében - elhelyezkedéstől függetlenül - olyan irányítási modellt alkalmaznak, amely lehetővé teszi mérhető környezeti teljesítményre vonatkozó célkitűzések meghatározását, rendszeres értékelését és nyomon követését. A vállalatok arra törekszenek, hogy a telephelyeik környezeti teljesítményére vonatkozó sztenderdek szintjét emeljék.

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság tiszteletben tartása

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság tiszteletben tartása

A csoporton belüli cégek vállalják, hogy megteszik a szükséges intézkedéseket a munkahelyi egészség-, és a biztonságvédelem területén a legmagasabb szintű biztonság elérése érdekében. A vállalatok meghatározzák kockázatmegelőzési politikájukat és biztosítják annak alkalmazását és érvényesítését. Ez a szabályzat mind munkavállóinkra, mind pedig a cégcsoport egységeiben működő alvállalkozók alkalmazottaira vonatkozik. Fontos, hogy minden létesítmény egészségvédelmi és biztonsági teljesítménymutatója a csoporton belüli jellemző mutatók szintjére emelkedjen - még akkor is, ha ez néha a helyi jogszabályok túlteljesítésével valósul meg.

A munkavállalók jogainak tiszteletben tartása

A munkavállalók jogainak tiszteletben tartása

A cégcsoporton belüli vállalatok szigorúan ügyelnek a munkavállalói jogok tiszteletben tartására. Előmozdítják az aktív szociális párbeszédet. Minden tekintetben (még akkor is, ha a helyi törvények megengedik) tilos a kényszermunka, a kötelező munka vagy a gyermekmunka alkalmazása, közvetlenül vagy közvetve, vagy alvállalkozókon keresztül, a csoport telephelyein végzett munka során. Tilos a munkavállalókkal szembeni diszkrimináció bármely formája a toborzás, a foglalkoztatás, a munkaviszony alatt vagy annak végén.

Jogszerűség tiszteletben tartása
A környezet tiszteletben tartása
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság tiszteletben tartása
A munkavállalók jogainak tiszteletben tartása

Annak biztosítása érdekében, hogy alkalmazottaink betartsák etikai kódexünket, a magatartási és cselekvési alapelveket, létrehoztunk egy képzési programot az e-learning platformon keresztül:

 • ADHERE: képzési program a magatartási és cselekvési elveknek, a csoport etikai magatartási kódexének megismerésére
 • COMPLY: trösztellenes joggal foglalkozó képzési program
 • ACT: a korrupció megelőzését célzó képzési program

Célkitűzésünk: az új vezetők 100%-ának képzése a fent említett képzési programokban a foglalkoztatás első évében.

Az emberi jogok tiszteletben tartásának biztosítása

Az emberi jogok tiszteletben tartása a legnagyobb fontossággal bír számunkra. Magatartási és cselekvési elveink kifejezetten hivatkoznak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) vonatkozó egyezményeire, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) multinacionális vállalatokra vonatkozó iránymutatásaira, az OECD Korrupció Elleni Egyezményére és az Emberi Jogok Nemzetközi Chartájára. 2003 óta aláírói vagyunk az ENSZ Globális Megállapodásának (UN Global Compact) és elkötelezettek vagyunk az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek mellett.

Magatartási és cselekvési alapelveinken keresztül elkötelezzük magunkat a munkavállalók egyesülési szabadságának és szervezkedési jogának tiszteletben tartása, a sokszínűség mellett, valamint a kényszermunka, a gyermekmunka, a diszkrimináció és a zaklatás elleni küzdelemben.

Előrehaladásunk biztosítása érdekében az ENSZ irányelveivel összhangban emberi jogi kockázati térképet készítettünk. Így meghatároztuk a kiemelkedő kockázatokat és megfelelő cselekvési terveket hoztunk létre. További információkért tekintse meg a cégcsoport emberi jogi szabályzatát és megfelelőségi tervét.

Igényes megfelelőségi program

Megfelelőségi programunk jelenleg három fő témára épül:

 • a versenyjogi szabályok betartása,
 • a korrupció megelőzése,
 • a gazdasági szankciók és embargók betartása.

Etikai kódexünk – a külső és belső igények változásához alkalmazkodva –  folyamatosan fejlődik, hiszen ez teszi lehetővé számunkra, hogy a legjobb gyakorlatokat alkalmazzuk minden működési területünkön.

Saint-Gobain riasztórendszer

A Saint-Gobain-nél mindig arra törekedtünk, hogy nyitott és vonzó vállalati kultúrát építsünk és tartsunk fenn. Hiszünk abban, hogy ily módon elnyerhetjük munkatársaink és üzleti partnereink bizalmát. Ezért szeretnénk, ha mindenkinek biztonságos és megbízható csatornája lenne, amelyen értesíthet minket a törvény vagy a magatartási és cselekvési alapelveink megsértéséről.

Riasztási rendszerünk mindenki számára nyitva áll: a Saint-Gobain alkalmazottai, kölcsönzött munkavállalói és alvállalkozói, de az érdekelt felek, például magánszemélyek, beszállítók, ügyfelek, szakszervezetek, nem kormányzati szervezetek vagy állami szervek számára is.

Ezt a rendszert egy rendkívül biztonságos platformon keresztül működtetjük, és felhasználható az etikus magatartási kódexünk (Általános Magatartási és Cselekvési Elvek), a törvény és a vállalatcsoportuk belső irányelveinek, eljárásainak és kötelezettségvállalásainak megsértése esetén, akár névtelenül is. A figyelmeztető jelzések kiterjedhetnek például az emberi jogokra, ideértve (különösen, de nem kizárólagosan) a megkülönböztetésmentességet, a kényszermunkát és a gyermekmunkát, valamint a korrupciót, a trösztellenes és versenyellenes gyakorlatokat, az egyesülési szabadságot és a kollektív tárgyalásokkal kapcsolatos kérdéseket.

A jóhiszeműen kiadott riasztásokat a Saint-Gobain alkalmazottainak erre kijelölt csoportja szisztematikusan kivizsgálja, akiket erre speciálisan képeztek ki és akikre fokozott titoktartási kötelezettségek vonatkoznak.

A Csoport elkötelezett a jóhiszeműen eljáró, etikai sérelmet bejelentők védelme mellett:

 • Nincs fegyelmi eljárás
 • Nincs jogi eljárás
 • Nincs megtorlás

Ezen a platformon névtelenül lehet üzeneteket küldeni, bár mindig arra biztatjuk, hogy közölje személyazonosságát és folytasson velünk párbeszédet. Biztos lehet benne, hogy az Ön által megadott összes adatot és információt a legnagyobb óvatossággal és szigorú titoktartással kezeljük. Számítunk arra, hogy közreműködésével segít megőrizni értékeinket. Előre is köszönjük közreműködését!

Anélkül, hogy feledésbe merülne…

A Saint-Gobain Csoport betartja azon országok adótörvényeit, amelyekben működik, és nem hozott létre adócsalásra irányuló struktúrát. Az adó- törvényeket és rendeleteket becsületesen és feddhetetlenül alkalmazzuk.

A Saint-Gobain elkötelezett a magánélet tiszteletben tartása, valamint a szolgáltatásait igénybe vevők személyes adatainak biztonsága és titkossága mellett. A személyes adatok minden feldolgozásának jogszerűnek kell lennie és az engedélyezett esetek egyikébe kell tartoznia (ami a személy hozzájárulása, a szerződéses jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek által indokolt). Ezen adatok védelmével foglalkozó oktatási útmutatóról házon belül tájékoztatást adtunk ki, hogy partnereinket és munkatársainkat informáljuk e téren.

Felelősségteljes beszerzés

A Felelős Beszerzési Program célja az ellátási láncainkhoz kapcsolódó környezeti, társadalmi és társadalmi kockázatok kezelése és csökkentése. Egy olyan környezetben, ahol az ellátási láncok egyre összetettebbé válnak és ahol a beszerzés érdekelt felekre gyakorolt hatásának kollektív tudatossága növekszik.  A program célja, hogy az etikai követelményeket integrálja a beszerzési folyamatba, mind a beszállítók számára, a beszállítói charta alapján, mind a vevők számára, a vevők chartájának alkalmazásával.

Így az emberi jogokra, a munkakörülményekre és a szabványoknak való megfelelésre, az egészségre és biztonságra, valamint a környezetre vonatkozó etikai kritériumok beépülnek a közbeszerzési folyamatba. A Felelős Beszerzési Programot szigorúan és a Csoport általános beszerzési elveivel összhangban hajtjuk végre annak érdekében, hogy közös fejlesztési terveken alapuló hosszú távú kapcsolatokat alakítsunk ki a beszállítókkal.

Számadatok

 • A csoportvezetők 97%-a részesült képzésben a viselkedés és a cselekvés alapelveiről a Saint-Gobain-nél töltött első évében, 2020-ban.
 • A csoportvezetők 94%-a részesült korrupcióellenes képzésben a Saint-Gobain-nél töltött első évében, 2020-ban.
 • A csoportvezetők 96%-a részesült versenyjogi képzésben a Saint-Gobain-nél töltött első évében, 2020-ban.