11 minutes min

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT. HÍRLEVÉLLEL KAPCSOLATOK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

I. Általános információk

A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően biztosítja a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének, valamint az Ön információs önrendelkezési jogának érvényesülését.

A Saint-Gobain Hungary Kft. (a továbbiakban: SGHU) – mint a www.saint-gobain.hu, www.rigips.hu, www.isover.hu, hu.weber (a továbbiakban: Weblap) kiadója/fenntartója – a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja a Weblapot látogató és hírlevélre feliratkozó személyeket (a továbbiakban: Ügyfeleket) a hírlevél-szolgáltatására feliratkozó személyek személyes adataival kapcsolatos adatkezelés feltételeiről, így többek között az SGHU által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozók személyes adatainak kezelésére használt MiniCRM rendszerben történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá az Ügyfél jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

A Társaság elérhetősége:

Saint-Gobain Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.

Cégjegyzékszám: 13-09-061969

Email: adatvedelem@saint-gobain.com

Telefon: +36 26 567 600

Fax: +36 26 567 675

Honlap: www.saint-gobain.hu

 

A Weblap és a MiniCRM rendszer kezelője és üzemeltetője a Társaság.

 

A hírlevélre feliratkozni a Weblapon keresztül lehetséges. Az SGHU önálló adatkezelő, mivel az adatkezelés céljait és eszközeit önállóan határozza meg. A Társaság önállóan kezeli az adatokat, a marketing megkeresések küldése céljából. Az adatkezelő az adatokat egységes nyilvántartási rendszerben kezeli az adatok pontossága, teljessége, naprakészsége okán.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

II. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az SGHU-nak a weblaphoz kapcsolódó adatkezelési tevékenysége az önkéntes hozzájáruláson alapszik. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük Ügyfeleinket. Felhívjuk az SGHU részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Ügyfél tartozik felelősséggel.
Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az SGHU nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

 

1. Hírlevél szolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatás

Az Ügyfeleknek lehetőségük van e-mail címük megadását követően feliratkozni az SGHU hírlevél szolgáltatására, amelynek igénybevételével értesülhetnek a Saint-Gobain márkáihoz tartozó hírekről, újdonságokról, akciókról.

A személyes adatokat az érintettektől, azaz a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozóktól kapja meg az SGHU közvetlenül.

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és az SGHU csak olyan adatok megadását kéri, amelyek az szolgáltatás igénybevételéhez, illetve az alábbiakban meghatározott adatkezelési célokhoz feltétlenül szükségesek.

Az SGHU nem kezel olyan személyes adatokat, amelyekre a szolgáltatás igénybevételével nincsenek közvetlen összefüggésben.

Az SGHU által kezelt adatok és feldolgozott adatok:

Kötelezően magadandó adatok köre: Név, e-mail cím, szakmai besorolás

 

Az adat típusa

Az adat felvételének indoka

név, email cím

az Ügyféllel való kapcsolattartást, illetve marketing célú megkeresések (hírlevelek) küldését szolgálja

szakmai besorolás

az Ügyfél igényeihez és esetleges preferenciáihoz kapcsolódó hírlevéltartalom kiválasztása és küldése

 

Az SGHU emailen tartja a kapcsolatot az Ügyféllel, ezért elérhetőség hiányában nem áll módunkban az Ügyfél adatait kezelni.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó minden esetben az SGHU, az Ügyfél által megadott személyes adatokhoz csak az SGHU munkatársai férnek hozzá. az adatok kezeléséhez az SGHU egy MiniCRM nevű szoftvert veszi igénybe. A szoftver az Ügyfelek adatait kezeli adattovábbítás nélkül.

Az Ügyfelek által a megadott személyes adatokat az SGHU a saját szerverén tárolja, amely Magyarországon, az SGHU székhelyén (2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.) található.

A jelen tájékoztató elfogadásával az Ügyfél hozzájárul markenting célú e-mailes megkeresések (hírlevelek) küldéséhez, valamint személyes adatainak a hírlevél-szolgáltatás igénybevételével összefüggésben történő kezeléséhez.

1.1. Hírlevél-szolgáltatásra történő feliratkozás

Az Ügyfél lehetősége van a Weblap meglátogatása során hírlevél-szolgáltatásra feliratkozni, annak érdekében, hogy az SGHU részére marketing célú megkereséseket küldjön.

A kezelt, illetve feldolgozott adatok köre:

A kötelezően magadandó adatok: Név; e-mail cím, szakmai besorolás

Az adatkezelés célja: Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy az SGHU az Ügyfelek számára e-mailben marketing célú tájékoztatókat, hírleveleket küldjön. 

Jogalap: Az Ügyfél hozzájárulása. Az Ügyfél a hírlevél-szolgáltatásra történő feliratkozás során hozzájárul ahhoz, hogy az SGHU számára marketing célú megkereséseket küldjön és a személyes adatainak a MiniCRM rendszerben történő kezeléséhez.

Az Ügyfélnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Kérjük a visszavonását a konkrét állásajánlat megjelölésével az adatvedelem@saint-gobain.com címre szíveskedjen e-mailben elküldeni. Az SGHU a hozzájárulás visszavonása esetén haladéktalanul törli a kérelmező adatait.

Adatkezelés időtartama

Az SGHU az Ügyfél adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az SGHU az hozzájárulás visszavonásakor haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül törli az adatokat.

Hozzáférések SGHU-n belül

Az Ügyfél által megadott személyes adatokhoz csak az SGHU munkavállalói férhetnek hozzá. Az SGHU a megrendelések teljesítése során más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A Társaság nem továbbítja az Ön személyes adatait.

III. Pontosság elve

Amennyiben az SGHU által kezelt Ügyfél adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük az Ügyfél, hogy a fenti elérhetőségen haladéktalanul jelentse be.

IV. Adatbiztonsági intézkedések

Az SGHU az Ügyfél által megadott személyes adatokat az SGHU székhelyén (2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz) található szerveren tárolja. Az SGHU az Ügyfél személyes adatai tárolásához adatfeldolgozó szolgáltatását nem veszi igénybe, saját maga dolgozza fel az adatokat.

Az SGHU a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az Ügyfél adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

Így például az adatok bizalmas jellegének megőrzését szolgáló intézkedések:

  • az adatok hozzáférhetőségének korlátozása
  • többlépcsős hitelesítéssel védett tárolási mód
  • védett belső hálózat

Az integritást biztosító intézkedések:

  • védett belső hálózat
  • az adattároló eszközök folyamatos monitorozása, szükség esetén cseréje

Rendelkezésre állást és ellenálló képességet szolgáló intézkedések:

  • inkrementális mentés
  • időszakos archív külső médián
  • az adattároló eszközök folyamatos monitorozása, szükség esetén cseréje

Rendszeres tesztelésre, felmérésre és értékelésre vonatkozó eljárások:

  • az adattároló eszközök folyamatos monitorozása, szükség esetén cseréje
  • az adattárolási struktúra időszakos felülvizsgálata

V. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Ügyfél a jogainak gyakorlásával kapcsolatosan az alábbi elérhetőséghez fordulhat:

telefon: +36 26 567 600
e-mail: adatvedelem@saint-gobain.com
cím: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.

Ezen elérhetőségek minden SGHU-on érintő jogérvényesítésnél alkalmazandó.

A jelen szabályzatban felsorolt adatkezelésekkel kapcsolatos minden egyéb információért kérjük forduljon az SGHU-hoz.

1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

Az Ügyfél a fentebb megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy email-ben tájékoztatást kérhet az SGHU-tól arra vonatkozóan, hogy az SGHU-nál személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és hogy megismerje, az SGHU milyen következtetéseket vont le a pályázati anyagával összefüggésben.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Ügyfél jogosult arra, hogy az SGHU-tól információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést.

Az SGHU az Ügyfél tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb egy hónapon belül, az Ügyfél által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben válaszol.

Az Ügyfél jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az SGHU az érintett személyes adatokat írásban vagy email-ben megküldi az Ügyfél részére.

2. A helyesbítéshez való jog

Az Ügyfél az SGHU fentebb meghatározott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az SGHU késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését.

Az SGHU az Ügyfél tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb egy hónapon belül, az Ügyfél által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben válaszol.

3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

Az Ügyfél az SGHU fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az SGHU késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az SGHU kezelte;
b) az Ügyfél visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Ügyfél tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatait az SGHU jogellenesen kezelte;
e) a személyes adatait az SGHU-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az SGHU az Ügyfél kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az Ügyfélt az Ügyfél által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti

4. A zároláshoz/az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ügyfél az SGHU fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az SGHU a személyes adatait zárolja, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az SGHU ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az SGHU-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az Ügyfél tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az SGHU jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatok zárolása/korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ügyfél hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A zárolás/korlátozás addig tart, amíg az Ügyfél által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Ügyfél az SGHU fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti az SGHU-tól az Ügyfélre vonatkozó, az Ügyfél által az SGHU rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Társaság részére továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az SGHU.

Az SGHU az Ügyfél kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az Ügyfélt az Ügyfél által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6. A tiltakozáshoz való jog

Az Ügyfél az SGHU fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az SGHU vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az SGHU a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az SGHU bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

VI. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt az Ügyfélnek célszerű panaszát először az SGHU-nak elküldenie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az SGHU a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

Az Ügyfél a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu

Az Ügyfél által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ügyfél választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

VII. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az SGHU bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az SGHU fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az SGHU a jelen Tájékoztató módosításáról az Ügyfélt e-mail útján értesíti az Ügyfél által megadott elérhetőségek valamelyikén.

VIII. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

Az Ügyfél személyes adatainak kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) amelynek hatályos szövege itt tekinthető meg:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), amelynek hatályos szövege, amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény linken keresztül érhető el:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800048.TV