18 minutes min

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT. KARRIER OLDALÁNAK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

I. Általános információk

A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően biztosítja a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének, valamint az Ön információs önrendelkezési jogának érvényesülését.

A Saint-Gobain Hungary Kft. (a továbbiakban: SGHU) – mint a www.saint-gobain.hu karrier oldalának (a továbbiakban: Weblap) kiadója/fenntartója – a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja a Weblapot látogatókat (a továbbiakban: Jelentkezőket) a Weblap és a Weblapon elérhető, az álláskereséshez kapcsolódó szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeiről, így többek között az SGHU által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a Jelentkező jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

 

A Weblap kezelője az Armadillo Design Kft.(székhely: 1043 Budapest, Csányi László u 27., cégjegyzékszám: 01-09-679169, adószám:  11838995-2-41)  és a Cheppers Zrt. (székhely: 1137 Budapest, Szent István  körút 22. 3. em. 3., cégjegyzékszám: 01-10-048970, adószám: 25742066-2-41) akik feladataikat a Társaság megbízásából látják el adatfeldolgozóként.

 

A Társaság elérhetősége:

Saint-Gobain Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.

Cégjegyzékszám: 13-09-061969

HR Vezető: Ecsedi Edina Renáta

Email: adatvedelem@saint-gobain.com

Telefon: +36 26 567 600

Fax: +36 26 567 675

Honlap: www.saint-gobain.hu

 

Az igénybe vett adatfeldolgozók elérhetőségei:

1.)  Weblap üzemeltetés:

Armadillo Design Kft.

Székhely: 1043 Budapest, Csányi László u 27. Cégjegyzékszám: 01-09-679169

Adószám: 11838995-2-41

Telefon: +36 1 550 0099 Honlap: www.armadillo.hu

A kezelt adatok köre: Jelentkező e-mail címe, születési ideje, lakhelye, munkatapasztalati adatok, feltöltött CV.

Az adatkezelés célja: A Weblap üzemeltetése

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatok Társaság részére történő továbbításáig

Az adatfeldolgozás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

2.) Weblap üzemeltetés: Cheppers Zrt.

Székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 22. 3. em. 3.,

Cégjegyzékszám: 01-10-048970,

Adószám: 25742066-2-41

Telefon: +36 1 219 42 50 Honlap: www.cheppers.hu

A kezelt adatok köre: Jelentkező e-mail címe, születési ideje, lakhelye, munkatapasztalati adatok, feltöltött CV.

Az adatkezelés célja: A Weblap üzemeltetése

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatok Társaság részére történő továbbításáig

Az adatfeldolgozás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

Az SGHU által feladott álláshirdetésekre a Weblapon keresztül jelentkezhetnek az érdeklődők. Az SGHU önálló adatkezelő, mivel az adatkezelés céljait és eszközeit önállóan határozza meg. A Társaság önállóan kezeli az adatokat, munkaerő-keresés céljából. Az adatkezelő az adatokat egységes nyilvántartási rendszerben kezeli az adatok pontossága, teljessége, naprakészsége okán.

A Weboldal céljából adódóan azt 16. életévüket betöltött személyek használhatják, illetve vehetik igénybe az SGHU szolgáltatásait.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

II. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az SGHU-nak a weblaphoz kapcsolódó adatkezelési tevékenysége az önkéntes hozzájáruláson alapszik. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük Jelentkezőinket. Felhívjuk az SGHU részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A személyes adatok   valódiságáért,   pontosságáért   kizárólag   a   Jelentkező   tartozik   felelősséggel.   Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az SGHU nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

1. Toborzással kapcsolatos általános tájékoztatás

A személyes adatokat az érintettektől (pályázóktól) kapja meg az SGHU közvetlenül.

A jelen Tájékoztatóban a jelentkezésen/pályázaton az egyes álláshirdetésekre jelentkezések során a Jelentkező által megadott valamennyi adatot érteni kell a csatolt önéletrajzzal együtt.

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, és az SGHU csak olyan adatok megadását kéri, amelyek az állásra történő jelentkezéshez, illetve az alábbiakban meghatározott adatkezelési célokhoz feltétlenül szükségesek.

 

Az SGHU feljegyzéseket készíthet az állásra jelentkezéshez kapcsolódó megbeszélésekről és találkozókról, hogy célzott szolgáltatásokat nyújthasson a Jelentkező részére.

Az SGHU kizárólag azon információkat vizsgálja meg, amelyek lényegesek az álláspályázattal vagy a munkakörrel kapcsolatban.

Munkaerő-keresés során az SGHU nem kezel olyan személyes adatokat, amelyekre a munkát keresők alkalmasságának a megítéléséhez nincs szükség, illetve amelyek a keresett munkával nincsenek közvetlen összefüggésben. A munkahelyi felvételi eljárás során a jelentkezőtől csak olyan adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges. Ennek megfelelően a Jelentkezőtől családi állapotra, lakásviszonyokra, szülők foglalkoztatására, politikai véleményre, vallási, világnézeti meggyőződésre vonatkozó személyes adat, illetve a munkaviszonnyal össze nem függő más személyes adatot nem kérünk.

Az SGHU által kezelt adatok és feldolgozott adatok:

Kötelezően magadandó adatok köre: Név; születési idő; lakhely; tapasztalat (évben); tanulmányok; fizetési igény; a pozíció, amire a Jelentkező jelentkezik; önéletrajz.

Az adat típusa Az adat felvételének indoka
név, telefonszám, email cím, lakhely a Jelentkezővel való kapcsolattartást szolgálja
önéletrajz (azonosító adatok, végzettség, képzettség, szakmai tapasztalatok, bérigény, személyes kompetenciák, munkába állás időpontja, hobby) a Jelentkező személyes képességeinek és készségeinek a felméréséhez, munkakörre való alkalmasságának vizsgálatához szükséges.
fényképes önéletrajz A Jelentkező saját választása szerint fényképes önéletrajzot is küldhet, ez saját döntése. Ha azonban a Jelentkező saját választása szerint fényképes önéletrajzot is küld, ez már a saját döntése.

 

Az SGHU telefonon vagy emailen tartja a kapcsolatot a Jelentkezővel, ezért elérhetőség hiányában nem áll módunkba a Jelentkező adatait kezelni.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó minden esetben az SGHU.

A Jelentkezők pályázati anyagát az SGHU a saját szerverén tárolja, amely Magyarországon, az SGHU székhelyén (2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.) található.

1.1 Jelentkezés meghatározott állásra

Az SGHU a https://www.saint-gobain.hu/karrier honlapon közzéteszi az általa meghirdetett aktuális megpályázható állásokat. A pályázati anyagokat a Karrier oldalon elhelyezett „JELENTKEZÉS” űrlap kitöltésével és önéletrajz feltöltésével küldheti el.

A kezelt illetve feldolgozott adatok köre:

A kötelezően magadandó adatok: Név; születési idő; lakhely; tapasztalat (évben); tanulmányok; fizetési igény; a pozíció, amire a Jelentkező jelentkezik; önéletrajz.

Opcionálisan, a Felhasználó döntése alapján megadható adatok: Lehetőleg a Jelentkező mellőzze fényképes adatok megküldését. Ha azonban a Jelentkező saját választása szerint fényképes önéletrajzot is küld,  ez már a saját döntése.  A Jelentkező  szabadon dönthet arról,  hogy megadja-e,  kitől hallott     e szolgáltatásunk       nyújtotta       lehetőségről,       illetve       hogy        ki        ajánlotta        ezt        neki.   Az adatkezelés célja: Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy a megjelölt pozícióra a Jelentkező foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgálja az SGHU.

Jogalap: A Jelentkező hozzájárulása. A pályázati anyaga elküldéséhez a Jelentkezőnek hozzá kell járulnia az adatai kezeléséhez.

A Jelentkezőnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Kérjük a visszavonását a konkrét állásajánlat megjelölésével az adatvedelem@saint-gobain.com címre szíveskedjen e-mailben elküldeni. Az SGHU a hozzájárulás visszavonása esetén haladéktalanul törli a kérelmező adatait.

Adatkezelés időtartama

Az SGHU a Jelentkező adatait az adott munkakör betöltésének időpontját követő 90 napig kezeli, és ezt követően a benyújtott pályázati anyagokat törli/megsemmisíti, kivéve, ha a Jelentkező önkéntesen hozzájárult a pályázati anyaga megőrzéséhez (lásd: 1.2.). Az SGHU az adatkezelési időtartam megszűnésekor haladéktalanul törli az adatokat. Sikeres álláspályázat esetén az Ön által megadott személyes adatok és feltöltött iratok a munkaviszony létrehozása érdekében kerülnek felhasználásra.

Hozzáférések SGHU-n belül

A Jelentkező által megadott személyes adatokhoz csak az SGHU HR osztálya férhet hozzá. A HR osztály indokolt esetben megoszthatja az adatokat és az adott pozícióval érintett részleg vezetővel, akik az adatokat az SGHU-nál mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik. Az SGHU a pályáztatás során más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Személyes Adatainak megosztása és közlése

A Társaság nem továbbítja az Ön személyes adatait.

1.2 Önéletrajz feltöltése konkrét álláshirdetés hiányában

A jelentkezési lap értelemszerű kitöltésével és az önéletrajz feltöltésével a Jelentkező kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az SGHU a személyes adatokat az álláshirdetésre kiválasztási folyamat során felhasználja.

Hozzájárulása a Jelentkező akaratának határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az Önre vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Személyes adatait kizárólag az Ön által adott adatkezelési hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel.

A kezelt illetve feldolgozott adatok köre:

A kötelezően magadandó adatok: Név; születési idő; lakhely; tapasztalat (évben); tanulmányok; fizetési igény; önéletrajz.

Opcionálisan, a Felhasználó döntése alapján megadható adatok: Kérjük a fényképes önéletrajzok mellőzését. Ha azonban a Jelentkező saját választása szerint mégis küld fényképes önéletrajzot, akkor az a saját döntését képezi.

Az adatkezelés célja: Az Ön által megadott adatokat arra használjuk, hogy elbíráljuk álláspályázatát, ill. amennyiben betöltetlen állás keletkezik cégünknél és Ön elvben alkalmas lehet az adott munkakörre, úgy erről Önt érdemben tájékoztatni tudjuk.

Jogalap: A Jelentkező hozzájárulása. A Jelentkező egy konkrét pozícióra történő jelentkezés során külön, opcionálisa hozzájárulhat ahhoz is, hogy sikertelen pályázás esetén is megőrizzük adatait és amennyiben betöltetlen állás keletkezik az SGHU-nál, és Ön alkalmas lehet az adott munkakörre, úgy erről Önt érdemben tájékoztatni tudjuk. A Jelentkező az e pontnak megfelelő adatkezeléshez akként is hozzájárulhat, hogy adatait és önéletrajzát a Weblapon megtalálható regisztrációs felületen feltöltse, konkrét pozícióra való jelentkezés nélkül („egyéb” kategória kiválasztása)

A Jelentkezőnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Kérem a visszavonását az adatvedelem@saint-gobain.com e-mail címre szíveskedjen írásban elküldeni.

Hozzáférések SGHU-on belül

A Jelentkező által megadott személyes adatokhoz csak az SGHU HR osztálya fér hozzá, aki megoszthatja az adatokat az adott pozícióval érintett részleg vezetőivel, akik az adatokat az SGHU-nál mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik. Azzal, hogy a Jelentkező részt vesz a kiválasztási folyamatban, hozzájárul ahhoz, hogy az SGHU HR vezetője továbbítsa jelentkezési anyagát az SGHU más vezetőjének, aki a kiválasztással érintett pozíció felettese. Az SGHU a pályáztatás során más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az SGHU minden esetben haladéktalanul törli az adatot, amennyiben a Jelentkező a hozzájárulását visszavonta és/vagy az adatkezelési időtartama lejárt.

Az SGHU nem továbbítja a Jelentkező személyes adatait.

2. Sütik

Cookie-k (sütik) használata a www.saint-gobain.hu/karrier weboldalon.

Azoknak a weboldalnak, amelyek az Európai Unió országain belül működtetnek, cookie-k használatához, és a Jelentkező számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a Jelentkezők hozzájárulását kell kérniük. Az alábbiak során tájékoztatjuk Önt az általunk használt cookie-król és a használatuk céljáról.

Mi a cookie (süti)?

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a Jelentkező számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a Jelentkezők számára. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót további információkért, hogyan gyűjtjük az információt, amikor Ön ezt a weboldalt használja.

A cookie-k típusai

 • Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a Jelentkező megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.
 • Állandó cookie: ezek a cookie-k a Jelentkező eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a Jelentkező meglátogatja a weboldalt.
 • Saját cookie: ezeket a cookie-kat az a weboldal hozzá létre, amelyet a Jelentkező egy bizonyos időben éppen meglátogat. (pl. ebben az esetben a www.saint-gobain.hu)
 • Harmadik fél cookie: amikor egy Jelentkező meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül.

Milyen sütiket használunk és miért?

 • Feltétlenül szükséges cookie: ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő mozgásban, megjegyzik a Jelentkező egyes oldalakon végzett műveleteit. Ezen cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének. Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan adatokat a Jelentkezőról, hogy milyen oldalakat nézett meg az interneten, vagy amelyeket marketing célból lehetne felhasználni.

A feltétlenül szükséges cookie-kat az alábbiakra használjuk:

 • Emlékszik a begépelt információkra a megrendelések oldalain, amikor a Jelentkező különböző oldalakra navigál a böngészés ideje alatt;
 • Emlékszik a megrendelt termékekre, szolgáltatásokra, miután kijelentkezik a weboldalról;
 • Felismeri a Jelentkezőt, ha bejelentkezik a weboldalunkra;
 • Meggyőződik róla, hogy a Jelentkező megfelelő szolgáltatáshoz kapcsolódik, miután néhány dolgot módosítottunk a weboldal működésén
 • Elirányítja a Jelentkezőt különböző szolgáltatások applikációihoz, vagy speciális szerverekhez.

 

Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának, így ha a Jelentkező kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

 • Teljesítményt biztosító cookie-k: információkat gyűjtenek arról, hogy a Jelentkező hogyan használja weboldalunkat (pl. milyen oldalakat tekint meg, illetve tapasztal-e valamilyen hibát). Ezek a cookie- k nem gyűjtenek információt, amelyek alapján azonosítható a Jelentkező, és azért használjuk, hogy javítani tudjuk a honlapunk működését, megértsük a vevőink érdeklődését, és mérjük, milyen hatékonyak a hirdetéseink.

A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:

 • Web elemzések (Analytics): statisztikákat szolgáltat arról, hogy használják weboldalunkat
 • Hirdetések válaszolási aránya: megmutatja, hogy milyen hatékonyak a hirdetéseink, beleszámítva azokat, amelyek a mi oldalunkra mutatnak.
 • Hiba menedzsment: segít nekünk, hogy fejlesszük a weboldalunkat a felmerülő hibák mérésével.
 • Design-ok tesztelése: weboldalunk különböző megjelenésű verzióinak teszteléséhez.

 

A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.

 

A honlapunk használatával elfogadja a Teljesítményt biztosító cookie használatát. Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának. Ha a Jelentkező kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

 • Használatot elősegítő cookie-k: ezeket a cookie-kat különböző szolgáltatások nyújtására használjuk, illetve hogy megjegyezzük a Jelentkező beállításait, hogy megkönnyítsük az oldal látogatását.

A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:

 • Emlékszik a Jelentkező beállításaira, mint pl. weboldal elrendezése, a szöveg mérete, előnyben részesítet beállítások és színek;
 • Megmutatja, hogy a Jelentkező mikor jelentkezett be a weboldalra.

 

A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.

Az Ön hozzájárulása

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. Hogyha nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljeskörűen működni.

Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat?

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont nagyon fontos, hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy Jelentkezőink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére szolgálnak, valamint további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál.

A legnépszerűbb böngészők cookie beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: A legnépszerűbb böngészők cookie beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Apple Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást?

Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A hozzájárulás érvényessége időnként lejár. Azonban, hogyha szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti.

További információk a cookie-król

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresse fel az alábbi weboldalakat:

http://www.youronlinechoices.com/hu/

http://www.allaboutcookies.org/ http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe

Google Analytics Cookie-k

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

III. Pontosság elve

Amennyiben az SGHU által kezelt Jelentkező adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük a Jelentkezőt, hogy a fenti elérhetőségen haladéktalanul jelentse be.

IV. Adatbiztonsági intézkedések

Az SGHU a Jelentkező által megadott személyes adatokat az SGHU székhelyén (2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz) található szerveren tárolja. Az SGHU a Jelentkező személyes adatai tárolásához adatfeldolgozó szolgáltatását nem veszi igénybe, saját maga dolgozza fel az adatokat. Az SGHU a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Jelentkező adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

Így például az adatok bizalmas jellegének megőrzését szolgáló intézkedések:

 • az adatok hozzáférhetőségének korlátozása
 • többlépcsős hitelesítéssel védett tárolási mód
 • védett belső hálózat

Az integritást biztosító intézkedések:

 • védett belső hálózat
 • az adattároló eszközök folyamatos monitorozása, szükség esetén cseréje

Rendelkezésre állást és ellenálló képességet szolgáló intézkedések:

 • inkrementális mentés
 • időszakos archív külső médián
 • az adattároló eszközök folyamatos monitorozása, szükség esetén cseréje

Rendszeres tesztelésre, felmérésre és értékelésre vonatkozó eljárások:

 • az adattároló eszközök folyamatos monitorozása, szükség esetén cseréje
 • az adattárolási struktúra időszakos felülvizsgálata

V. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Jelentkező a jogainak gyakorlásával kapcsolatosan az alábbi elérhetőséghez fordulhat:

telefon: +36 26 567 600

e-mail: adatvedelem@saint-gobain.com

cím: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.

Ezen elérhetőségek minden SGHU-on érintő jogérvényesítésnél alkalmazandó.

A jelen szabályzatban felsorolt adatkezelésekkel kapcsolatos minden egyéb információért kérjük forduljon az SGHU-hoz.

1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

A Jelentkező a fentebb megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy email-ben tájékoztatást kérhet az SGHU-tól arra vonatkozóan, hogy az SGHU-nál személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és hogy megismerje, az SGHU milyen következtetéseket vont le a pályázati anyagával összefüggésben.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Jelentkező jogosult arra, hogy az SGHU-tól információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést.

Az SGHU a Jelentkező tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb egy hónapon belül, a Jelentkező által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben válaszol.

A Jelentkező jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az SGHU az érintett személyes adatokat írásban vagy email-ben megküldi a Jelentkező részére.

2. A helyesbítéshez való jog

A Jelentkező az SGHU fentebb meghatározott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az SGHU késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését.

Az SGHU a Jelentkező tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb egy hónapon belül, a Jelentkező által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben válaszol.

3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

A Jelentkező az SGHU fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az SGHU késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a.) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az SGHU kezelte;

b.) a Jelentkező visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c.) a Jelentkező tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,

d.) a személyes adatait az SGHU jogellenesen kezelte;

e.) a személyes adatait az SGHUre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f.) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az SGHU a Jelentkező kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről a Jelentkezőt a Jelentkező által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti

4. A zároláshoz/az adatkezelés korlátozásához való jog

A Jelentkező az SGHU fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az SGHU a személyes adatait zárolja, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a.) a Jelentkező vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az SGHU ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b.) az adatkezelés jogellenes, és a Jelentkező ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c.) az SGHU-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Jelentkező igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d.) a Jelentkező tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az SGHU jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatok zárolása/korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Jelentkező hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A zárolás/korlátozás addig tart, amíg a Jelentkező által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

5. Az adathordozhatósághoz való jog

A Jelentkező az SGHU fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti az SGHUtól a Jelentkezőre vonatkozó, a Jelentkező által az SGHU rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Társaság részére továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az SGHU.

Az SGHU a Jelentkező kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről a Jelentkezőt a Jelentkező által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6. A tiltakozáshoz való jog

A Jelentkező az SGHU fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az SGHU vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az SGHU a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az SGHU bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Jelentkező érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak

VI. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Jelentkezőnek célszerű panaszát először az SGHU-nak elküldenie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az SGHU a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

A Jelentkező a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

A Jelentkező által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Jelentkező választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

VII. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az SGHU bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az SGHU fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az SGHU a jelen Tájékoztató módosításáról a Jelentkezőt e-mail útján értesíti a Jelentkező által megadott elérhetőségek valamelyikén.

VIII. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

A Jelentkező személyes adatainak kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) amelynek hatályos szövege itt tekinthető meg: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), amelynek hatályos szövege, amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény linken keresztül érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800048.TV